Exhibitions > archives

stoneware, slip, glazes cone 10 reduction
stoneware, slip, glazes cone 10 reduction
cone 10, stoneware, slips, glazes
2017